MANAGEMENT PROGRAMY

Přehled

Základem veškerého úspěchu je osobnost, potom přichází strategie a produkt.

Tento interaktivní vzdělávací program je průřezem základních modulů rozvoje osobnosti, dotýká se oblastí, které tvoří řetězec úspěchu jedince i firmy.

Cílem semináře je podpora na cestě k úspěchu v soukromém i pracovním životě.

Zaměření programu:

Manažer jako kouč

Tento vzdělávací program je určen manažerům zejména ze střední úrovně řízení, vedoucím týmů a projektů.

Cílem vzdělávacího programu je seznámit účastníky s technikou koučování a vytvořit základní dovednosti potřebné pro koučování.

Účastníci se seznámí s procesem a technikami koučování, získají základní dovednosti potřebné pro koučování.

Zaměření programu:

Leadership, vedení a řízení

Základem úspěchu je kvalita vedení a řízení firmy. Na osobnost vedoucích pracovníků jsou kladeny stále větší nároky z hlediska řízení, komunikace, vedení týmu, plánování apod.

Zaměření programu:

Strategie vlivu

Tento vzdělávací program je určen manažerům zejména ze střední úrovně řízení, vedoucím týmů a projektů.

Účastníci vzdělávacího programu budou schopni rozlišovat různé zdroje moci, kterými může jedinec ve firmě disponovat a budou znát a rozlišovat různé strategie vlivu.

Seznámí se s mechanismy moci, vlivu a autority, naučí se rozlišovat různé strategie vlivu a principy využívání moci.

Zaměření programu:

Vedení porad

Tento vzdělávací program je určen pro manažery a vedoucí pracovníky, kteří jsou pověřováni vedením porad.

Účastníci se zdokonalí v přípravě porad a ve vedení porad, naučí se řídit průběh porady a diskuse, seznámí se s technikami podporujícími tvořivost při hledání řešení.

Zaměření programu:

Techniky skupinového řešení problémů

Tento vzdělávací program je určen manažerům zejména ze střední úrovně řízení, vedoucím týmů a projektů.

Cílem vzdělávacího programu je seznámit účastníky s technikami pro skupinovou analýzu problému a hledání řešení.

Účastníci se seznámí s vybranými technikami skupinového řešení problému a prakticky si osvojí základní dovednosti potřebné pro využívání vybraných technik.

Zaměření programu:

Strategie a taktika vyjednávání

Tento vzdělávací program je určen manažerům ze střední úrovně řízení, obchodním zástupcům a prodejcům.

Cílem vzdělávacího programu je seznámit účastníky s problematikou vyjednávání a v rámci interaktivních forem výuky si procvičit vybrané dovednosti potřebné pro úspěšné vyjednávání.

Účastníci se seznámí s problematikou vyjednávání, faktory ovlivňujícími úspěch při vyjednávání, v rámci modelových situací si otestují úroveň svých vyjednávacích dovedností.

Prostřednictvím zpětné vazby zdokonalí svůj styl a techniky vyjednávání.

Zaměření programu:

Efektivní vyjednávání

Umění vyjednávat je klíčovou dovedností, pomocí které dosáhneme ekonomických a obchodních cílů.

Zaměření programu:

Personální management

Cílem vzdělávacího programu je seznámit s aktuálními trendy v personální práci.

Tento interaktivní seminář je určen těm, kteří se personalistikou zabývají, ale i těm, kteří se zajímají o rozvoj lidských zdrojů (vedoucí pracovníci všech úrovní). Také těm, kteří se chtějí stát pro svou firmu výjimečnými a kteří chtějí uspět u výběrového řízení.

Zaměření programu:

Jak správně nastavit kompetenční model

Vzdělávací program je určen pro personální manažery a manažery všech stupňů řízení.

Cílem je kvalitně vytvořený popis pracovního místa jako základní předpoklad pro vytvoření a zavedení většiny systémů (programů) řízení lidských zdrojů (výběr a adaptace, vzdělávání, hodnocení, plánování kariéry a odměňování zaměstnanců).

Zaměření programu:

Hodnocení pracovníků

Vzdělávací program je určen pro vedoucí pracovníky na všech úrovních vedení.

Účastníci se naučí správnému postupu při hodnocení, naučí se sdělovat kritiku a sestavit hodnotící pohovor tak, aby byl motivující.

Zaměření programu:

Efektivní TÝM

Vzdělávací program je propojením výkladu (teorie) s praktickými nácviky: případové studie a simulační hry.

Zaměření programu:

Time management

Čas a jeho efektivní využití je alfa a omega úspěchu člověka. Odhad časových potřeb pro jednotlivé úkoly a jejich rozložení v reálném čase je jednou z nejtěžších úloh v osobním i pracovním prostředí.

Zaměření programu:

Interpersonální dovednosti

Vzdělávací program je určen pro manažery, personalisty a všechny, kteří chtějí zdokonalit své personální dovednosti.

Zaměření programu: