Nejcennějším kapitálem firmy jsou lidé a jejich řízení je složitá a zodpovědná práce.

Společně s vámi tvoříme profesionalitu a efektivitu HR managementu a to v jakékoli fázi:

 • Přijímání zaměstnanců
 • Vzdělávání zaměstnanců
 • Rozvoj talentů
 • Propouštění zaměstnanců

Poradenství v oblasti řízení a rozvoje lidských zdrojů zahrnuje např.:

 • Personální audit
 • Benchmarking v personálním řízení
 • Analýza tréninkových potřeb a potřeb vzdělávání
 • Motivační programy
 • Systémy hodnocení pracovníků včetně implementace
 • Poradenství při optimalizaci lidských zdrojů
 • Poradenství při řešení personálních problémů a krizí
 • Tvorba pracovních týmů
 • Informační systémy v personalistice
 • Komunikační toky v organizacích

1.1      Individuální poradenství

Velice efektivní v celkovém systému firemního vzdělávání je individuální poradenství formou řízených pohovorů mimo organizaci. Více kopíruje osobnostní rysy jedince a má hlubší efekt při zavádění poznatků ze seminářů do praxe.

 

1.2      Personální audit

Cíl:

Zjištění a zhodnocení potenciálu osobnosti, využití výsledků hodnocení pro firmu a pro další osobní

a profesní rozvoj zaměstnanců

Pilot Project Plan:

 • Osobnostní potenciál
 • popis kognitivních a emocionálních složek osobnosti
 • interpersonální a komunikační dovednosti
 • sociální vliv: odolnost osobnosti ve stresu a dlouhodobé zátěži
 • Motivační potenciál
 • míra motivace a energetizace pro ještě lepší výkony
 • analýza motivační struktury v oblasti pracovního výkonu, využití zjištěných zdrojů k dalšímu rozvoji
 • Rizikové dysfunkční osobnostní vzorce
 • zjištění rizikových, dysfunkční osobnostních vzorců, které mohou výrazněji narušovat pracovní výkon, spolupráci v pracovním kolektivu, týmu

Volitelné moduly:

 • diagnostické strukturované interview – individuální diagnostický rozhovor
 • výkonový potenciál – psychodiagnostika intelektového nadání, verbální a neverbální části, výkonová diagnostika, analýza intelektové struktury, pohotovost a flexibilita myšlení, schopnost nacházet ekonomické souvislosti, kategorizovat

Doporučený rozsah:

Diagnostické interview: cca 45 minut (volitelný modul).

Psychologická diagnostika: min. 6 hodin.

Zpracování výsledků: v průběhu 1 – 2 týdnů.

Předání kompletní dokumentace zadavateli, edukace a konzultace o výsledcích šetření s kompetentními osobami, které provedou individuální hodnocení s pracovníky: cca 90 minut.

1.3      Koučování

Cíl:

 • Dosáhnout co nejvyššího efektu propojením individuálního a skupinového koučování s maximálním využitím individuálního potenciálu

Skupinové koučování

Skupinové koučování zařazujeme z důvodu:     

 • skupinové interakce
 • široké škále okolních podnětů
 • pro vytvoření tzv. synergie

Metody:          

 • skupinová interakce
 • sebereflexní dialog
 • týmová reflexe
 • neurolingvistické programování

Velikost koučované skupiny:    Doporučujeme max. 6 účastníků pro zajištění interakce.

Doporučený rozsah:

6 skupinových setkání po 2 – 3 hodinách v intervalu 3 – 4 týdny.

Individuální koučování

Cíl vzdělávací akce:

 • Propojení tzv. osobního managementu koučovaného a jeho pracovní náplně

Program koučování:     připravuje se na míru specifickým potřebám každého klienta, sestavuje

se individuální plán.

Metody:          

 • Koučování během výkonu
 • Koučovaná lekce

1.4      Poradenství při tvorbě kompetenčního modelu

Kompetenční model je základem účinného personálního řízení.

Nabízíme Vám odborné poradenství při tvorbě a nastavení kompetenčního modelu.

Z čeho se naše poradenská služba skládá:

 • Analýza současného stavu
 • Metodické vedení při nastavení firemních kompetencí
 • Vytvoření systému popisů pracovních míst v propojení s dalšími nástroji řízení lidských zdrojů

Obecné výhody kompetenčních modelů:

 • Sjednocení jazyka manažerů a personalistů
 • Poskytování jednotných kritérií pro výběr a hodnocení zaměstnanců
 • Základ pro systém hodnocení, odměňování a rozvoj
 • Možnost koncipovat cílené rozvojové programy ve firmě

1.5      Diagnostika osobnosti

AABYSS je držitelem licence na bilanční diagnostiku od MPSV ČR.

Cílem diagnostiky osobnosti je zjištění a zhodnocení potenciálu osobnosti, jeho využití pro firmu i osobní rozvoj hodnoceného.

Kvalitně a komplexně provedená diagnostika je kapitálem osobnosti a firemním know-how.

 

Přínos pro firmu:

 • Stanovení klíčových kompetencí pro manažerské pozice dle klíčových oblastí rozvoje firmy
 • Znalost kapitálu vlastních zaměstnanců nebo uchazečů
 • Přesné zacílení dalšího vzdělávání zaměstnanců
 • Zjištění zastupitelnosti ve firmě
 • Pokud firma vybere vhodné pracovníky na konkrétní pozice, snižuje fluktuaci a stabilizuje pracovní týmy

1.6      Assessment Centre

Assessment Centre je jednou z nejobjektivnějších metod pro hodnocení schopností a dovedností pracovníků.

 

1.7      Analýza tréninkových potřeb a potřeb vzdělávání

Analýza je východiskem pro záměrné a efektivní využití investic, které organizace vkládá do rozvoje lidí, je také jedním z atributů benchmarkingu.

Přínos pro firmu:

 • zacílení investic do vzdělávání a rozvoje
 • stanovení priorit v oblasti vzdělávání a rozvoje
 • identifikace metod vhodných pro naplnění potřeb vzdělávání
 • systematičnost a plánovitost vzdělávacích a rozvojových aktivit
 • kvantifikace efektu těchto aktivit
 • objektivizace přínosu vzdělávání ve vazbě na podnikovou strategii

V případě zájmu o tuto analýzu vytvoříme podrobný projekt.

 

1.8      Rozvojové programy pro HR manažery a specialisty

 • Personální strategie, politika a plánování
 • Získávání a výběr zaměstnanců
 • Adaptace a rozvoj zaměstnanců
 • Hodnocení zaměstnanců
 • Poradenské a koučovací dovednosti personalistů
 • Řízení HR projektů
 • Pracovně právní legislativa
 • Efektivní přijímací pohovor

Práce s talenty a jak nastavit rozvojové programy zaměstnanců

Start Living Your Ideal Life Today

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.